PR Vlčnovský háj

Přírodní rezervaci Vlčnovský háj tvoří les o výměře 29,86 ha jihovýchodně od Vlčnova na vrchu Černá hora. Ochrana byla vyhlášena v roce 1955.

Poloha

Přírodní rezervace se nachází 1 km jihovýchodně od Vlčnova na severozápadním svahu kóty Černá hora (383 m n. m.), v nadmořské výšce 280–350 m. K lokalitě se dostanete z komunikace vedoucí z Vlčnova na Uherský Brod. Před výjezdem z obce odbočíte před mostkem přes potok do uličky vedoucí k zemědělskému družstvu, kolem něho se dostanete na polní cestu a asi po 1 km dorazíte k rezervaci.

Popis

Předmětem ochrany je přirozená karpatská dubohabřina s typickými hájovými společenstvy a výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Geologickým podkladem jsou vápnité jílovce s pískovci, pomístně překryté spraší. Ve stromovém patře dominuje dub letní a zimní, habr obecný, jasan ztepilý, vtroušena je lípa malolistá, topol osika. V okraji lesa je bohaté keřové patro s dřínem obecným. V bylinném patře roste prvosenka jarní a vyšší, hvězdnatec čemeřicovitý, dymnivka dutá, plicník lékařský, sasanka hajní a pryskyřníkovitá. Ze vzácných a chráněných druhů pak vstavač bledý, kruštík modrofialový, medovník meduňkolistý, lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, ladoňka rakouská. Do rezervace je vklíněna i malá loučka s výskytem vstavače mužského.

Z ptáků zde hnízdí např. strakapoud velký a datel černý.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je duben a počátek května s časně jarním aspektem, kdy plošně kvetou zejména ladoňky, dymnivky a sasanky.
V lesích se dříve hospodařilo pařezinovým způsobem, který podporoval prosvětlováním porostu bylinné patro a především populaci ladoňky rakouské.
O území pečuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s obcí Vlčnov, která je vlastníkem lesa.

Adresa

PR Vlčnovský háj
687 61 Vlčnov

Najdete v okolí

Turistické cíle

> vše
Dům č.p. 80
Dům č.p. 80
•  Lidová architektura
1.7 km
Hospodářská usedlost č.p. 65
•  Lidová architektura •  Památkové domky •  Památky
1.8 km
Muzeum lidových pálenic
•  Řemesla a výroby •  Cykloturistika •  Pěší turistika •  Lidová architektura •  Památkové domky
1.8 km
Etnografická expozice Rolnický dům a hospodářství
•  Muzea •  Lidová architektura
1.8 km
Komora u čp. 47
Komora u čp. 47
•  Lidová architektura
1.9 km
Slovácká jizba č. p. 739
•  Lidová architektura •  Památkové domky
2.0 km

Aktivity

> vše
TJ Vlčnov
TJ Vlčnov
•  Sportovní hřiště a haly
2.2 km
Koupaliště Vlčnov
•  Bazény a koupaliště
2.6 km
Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště
•  Sportovní hřiště a haly
3.1 km

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.