Zdounky

Stručná historie obce

O Zdounkách se poprvé dovídáme v roce 1298, kdy tu žil vladyk Albert de Domka či de Nonekena. Jako městečko jsou Zdounky známy od roku 1358. Za husitských válek vládl na zdounecké tvrzi Štěpán z Holštejna a Vartnova, kolem roku 1423 byly Zdounky zpustošeny husitskými vojsky. Ve středověku se několikrát změnili vlastníci obce. K největšímu rozkvětu dochází v 16. století za vlády Zoubků ze Zdětína, kteří patřili k významným rodům moravské šlechty. Dalšimi majiteli byli jezuité a od roku 1806 hrabata z Lambergu. Posledním majitelem byli Strachwitzové. Zdejší obyvatelé se živili především zemědělstvím. Ještě v roce 1940 ve Zdounkách sídlil okresní soud, berní úřad a státní notářství. Jméno městečka má zamotanou historii. V odborné literatuře se dlouhou dobu tradovalo, že latinsko-německý zápis z roku 1298, první připomenutí jeho existence, zní "de Noneken", tedy "ze Zdounek", byť si historikové i lingvisté byli vědomi podivného tvaru Noneken = Zdounky. Teprve brněnský historik Libor Jan nedávno (1997) prokázal, že se jedná o chybné čtení, poprvé poznamenané F. M. Pelclem v roce 1798 a následně přebírané ve všech publikacích až do dnešních časů. V originální listině ve skutečnosti stojí "de Noneken", i když i tak se patrně jedná o jistou zkomoleninu jména Zdounek, ovšem daleko menší než v chybném čtení. Jméno obce se v dalších staletích objevuje v nejroztodivnějších variantách: 1330 se píše "de Donka", 1368 "in Sdunka", 1375 "de Wzdunek", 1406 se připomíná tvrz Vzdúnky, ale jen o rok později píše jiný písař "de Zdunka" a druhý na "vzdúneckém zboží". Roku 1483 jsou Zdunky, 1510 ve Zdaunkach, 1516 jsou "gruntové zdunecztij", ale 1518 "v gruntech wzduneczkych". Z roku 1573 je znám tvar "na Zdunkach" i městečko "Zdaunky". Poslední tvar byl ustálen pro 17. a 18. století, aby se od roku 1872 psalo dnes běžné Zdounky. Obec Zdounky má pět místních částí - Cvrčovice, Divoky, Lebedov, Nětčice a Těšánky.

Slovní popis polohy obce

Obec Zdounky leží jihozápadně od Kroměříže v podhůří Chřibů.

Nejvýznamnější památky

Ze zdouneckých pamětihodností je první v řadě původně gotický farní kostel Nejsvětější Trojice. Poprvé je připomínán v r.1366, datum jeho založení je patrně ještě starší. Kostel vznikl zřejmě přestavbou staré tvrze. Ta však zanikla až kolem r.1423 za husitských válek. Podle novější verze stávala tvrz v těsné blízkosti kostela v místech, kde se říká "Na Valech" a kde byly při kopání nalezeny základy stavby. V r. 1570 byla dokončena přístavba kostelní věže (Jáchym Zoubek ze Zdětína). Svědectví o tom je doloženo na osazené pamětní desce.

Zámek stojí pravděpodobně na místě nové tvrze, která byla vybudována náhradou za tvrz zbouranou husity v polovině 16. století. Tvrz nechal přestavět do podoby renesančního zámku počátkem 17. století podkomoří Markrabství moravského Jáchym Zoubek ze Zdětína. Dnešní barokní podoba zámku pochází z poloviny 17. století, kdy zámek patřil hradišťské jesuitské koleji. Roku 1661 byla dokončena v prvním poschodí stavba barokní kaple řádového světce Ignáce z Loyoly. Úpravy v polovině 19. století se týkaly pouze interiérového řešení. Dnes je zámek veřejnosti nepřístupný.

Kultura a tradice

Tradiční událostí v životě obce je masopust spojený s maškarádou – voděním medvěda a na večerní zábavě pochování basy s kulturním programem hasičů. Zvyk se dodržuje celá desetiletí. Stavění máje bývá spojené s oslavou osvobození Zdounek a okolí. Otvírání studánek v obci Divoky se ujímají ochránci přírody. Pohádkový les je zábavou pro děti.

Přírodní zajímavosti

Na území obce jsou 2 chráněná území: přírodní památky Drážov a Kamenec. Na katastru obce Cvrčovice leží přírodní památka Včelín s teplomilnou vegetací.

Možnosti trávení dovolené

Turistické a rekreační středisko s turistickou chatou Bunč leží na hřebenu Chřibů. Turistickou útulnu vybudoval na této významné křižovatce starých cest Klub českých turistů v roce 1921. Návštěvníci Zdounek se mohou s památkami a přírodou Chřibů seznámit prostřednictvím středně obtížné, 23,5 kilometrů dlouhé cyklotrasy, vedoucí většinou po silnicích 2. třídy a přes hřeben Chřibů. Z Uherského Hradiště směřuje na Staré Město, do Modré, a Zdounek. Z obce Divoky údolím Divockého potoka a na vrch Kamenec (397 m n.m.) vede naučná stezka Boří.

Další témata (upřesněte)

Rodáci: Z osobností Zdounek je významný technický vědec a spolutvůrce Kaplanovy turbíny Jaroslav Slavík.

Adresa

Zdounky

Turistické cíle

> vše
PP Včelín
PP Včelín
•  Horské lesy a louky •  Chráněná území
Naučná stezka Spáčilova
Naučná stezka Spáčilova
•  Naučné stezky a cyklostezky
Zámek Zdounky
Zámek Zdounky
•  Hrady a zámky
PP Kamenec
PP Kamenec
•  Horské lesy a louky •  Chráněná území
Rozhledna Lebedov
•  Rozhledny
Drážov, přírodní památka
•  Příroda

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.