Prasklice

Přírodní zajímavosti

Národní přírodní památkou byla vyhlášena lokalita Křéby, která patří k nejstarším chráněným územím v okrese Kroměříž. Křéby jsou jediným nalezištěm stepní houby hlívy máčkové v České republice, která zde dosahuje severní hranice areálu rozšíření ve střední Evropě. Obec Prasklice se rozkládá na mírných svazích v nadmořské výšce 248 metrů. Reliéf krajiny v okolí vesnice má charakter členité pahorkatiny s plochými hřbety a úvalovitými údolími. V katastrálním území obce se nacházejí dva vodní zdroje. Přímo jejím středem protéká Švábský potok, který se vlévá do potoka zvaného Tištínka.

Možnosti trávení dovolené

Pro sportovní aktivity má obec Prasklice vybudován sportovní areál s fotbalovým a volejbalovým hřištěm a tenisovým kurtem. Okolí obce je vhodné pro turistiku.

Slovní popis polohy obce

Obec Prasklice leží 20 km od Kroměříže. Středem obce protéká Švábský potok.

Stručná historie obce

Díky výhodné poloze obce a dobrým klimatickým podmínkám pro osídlení se v katastrálním území obce podařilo objevit mnoho pozůstatků pravěkých a raně historických kultur, např. únětické, větéřovské, lužické, laténské nebo velkomoravské, dokladem čehož jsou poměrně časté archeologické nálezy. V katastru obce se také nachází chlum Křeny. Na jeho vrcholu se rozkládá archeologická lokalita, která patří k typu výšinných úněticko-větéřovských sídlišť s těžištěm osídlení na sklonku a v průběhu střední doby bronzové, tzn. kolem roku 2000 až 1500 před naším letopočtem. První písemná zmínka o obci je z roku 1355, kdy ji Markvart z Morkovic prodal mladšímu bratru císaře Karla IV., moravskému markraběti Janu Jindřichovi. Moravská markrabata držela ves ve svém vlastnictví do roku 1386, kdy ji markrabí Jošt, synovec císaře Karla IV., prodal olomoucké kapitule. Jméno obce patří ke jménům patronymickým a je odvozeno od osobního jména Praskl nebo Praskla, které vzniklo ze slovesa prasknout, staročesky prasknút. Místní jméno jako celek tedy znamená "ves lidí Prasklových". V roce 1900 žilo v obci Prasklice 518 obyvatel, v současnosti jsou Prasklice trvalým pobytem pouze 240 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Mezi historické památky v obci se řadí farní kostel zasvěcený sv. Anně. Na jeho místě původně stála prostá dřevěná zvonice, která byla stržena a v roce 1852 místo ní postavena malá kaple, vysvěcená až v roce 1857. Ta byla v letech 1872 až 1891 přestavěna na dnešní kostel. Bývalá kaple je současný presbytář. Loď, věž a sakristie byly přistavěny. V kostele se nachází i několik zajímavých uměleckých památek, jako je Hromádkův obraz svaté Anny z roku 1854, sochy věrozvěstů Cyrila a Metoděje nebo nástěnné malby z roku 1908 od Františka Šenara. Před vchodem stojí kamenný kříž postavený v roce 1866. Dalším památkovým objektem je budova bývalé fary postavená v roce 1898.

Adresa

Prasklice

Turistické cíle

> vše
NPP Křéby
NPP Křéby
•  Fauna a flora •  Chráněná území

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.