Milovice

Poloha

Vinařská obec Milovice leží na severovýchodním okraji CHKO Pálava asi 10 km na severovýchod od Mikulova.

Historie

Stará slovanská osada patřila původně ke královskému hradu Děvičky. Její nejstarší dochovaný název Milwitz pochází ze 14. století. V roce 1332 získali ves Lichtenštejnové, držící sousední mikulovské panství. Ves velmi trpěla za různých válečných událostí. Ve třicetileté válce zde zanikly tři čtvrtiny z původních 44 selských usedlostí a obec patřila k nejvíce postiženým na mikulovském panství. Další rány Milovice utrpěly za vpádu vojsk císaře Napoleona a za války prusko-rakouské.

Památky

V obce se nachází několik zajímavých památek. Její dominantou je kostelík zasvěcený sv. Osvaldovi (Gothardovi). Byl psotaven v 17. století a později rozšířen do dnešní podoby. Nedaleko od něj je památkově chráněna půdorysně velmi zajímavá a neobvyklá kaplička sv. Jana Nepomuckého a boží muka u silnice k Pavlovu. Za pozornost stojí i brána vesnického hřbitova s renesančními prvky pocházející ze 17. století.

Příroda

Obec se nachází na okraji nivy řeky Dyje, dnes zaplavené dolní nádrží vodního díla Nové Mlýny a sousedí s národní přírodní rezervací Křivé jezero s lesními porosty tvrdého luhu, lužními loukami, nivním jezerem a neregulovaným úsekem řeky Dyje. Pahorkatina jihozápadně od obce je součástí chráněné krajinné oblasti Pálava. Teplomilné doubravy a dubohabřiny Milovického lesa jižně od Milovic se stepní vegetací a chráněnými druhy rostlin a živočichů byly vyhlášeny přírodní rezervací Milovická stráň.

Adresa

Milovice
Milovice 38
691 88 Milovice

Kontakt

telefon: +420 519 515 248
fax: 519 515 248
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.